top of page

ระบบการทำงานของเรา

ขอบเขตงานบริการ

ขอบเขตงานในการให้บริการ และการควบคุมงานติดตั้งระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบไฟฟ้า,ระบบสัญญาณ หรือระบบปรับอากาศ จะออกแบบสำหรับเฉพาะโครงการนั้นๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับขนาดของโครงการ งบประมาณ และความต้องการของเจ้าของโครงการ

bottom of page